Data publikacji w serwisie:

Test diagnozujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 04 października 2022 r. na platformie Moodle zostały uruchomione testy diagnozujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2022/2023. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Po zalogowaniu studenci widzą w systemie wykaz lektoratów języków obcych obowiązujących na poszczególnych wydziałach.

Testy diagnozujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

  • języka angielskiego,
  • języka francuskiego,
  • języka hiszpańskiego,
  • języka niemieckiego,
  • języka rosyjskiego,
  • języka włoskiego.

Test diagnozujący studenci powinni wykonać do 23 października 2022 r.

Logowanie do testów diagnozujących:

1. Należy wejść na stronę: link;
2. Logowanie na test diagnozujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do konta studenckiego w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
3. Po zalogowaniu należy wybrać kurs ?Testy diagnozujące?, wskazać żądany język, a następnie rozwiązać test składający się ze 100 pytań.

Dodatkowe informacje na temat testów diagnozujących:

Celem testu diagnozującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
Przystąpienie do testu diagnozującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.
W każdej części testu zadania ułożone są według stopnia trudności ? od najłatwiejszych do najtrudniejszych. Za cały test można uzyskać 100 punktów ? 1 punkt za każde zadanie. Po zakończeniu testu, na podstawie liczby uzyskanych punktów, zostaną przedstawione informacje o konkretnym poziomie zaawansowania oraz zalecenia, które pozwolą rozpocząć zajęcia w semestrze letnim na odpowiednim poziomie.

UWAGA:
Test diagnozujący nie służy przyporządkowaniu studentów do grup językowych na lektoratach.

Pod koniec I semestru studiów studenci zostaną obowiązkowo poddani poziomującemu testowi językowemu. Celem testu poziomującego będzie przyporządkowanie studentów do odpowiednich grup według kompetencji językowych.

04. 10. 2022 r.
Studium Językowe UAM

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Test-diagnozujacy.informacja_2022_2023.pdf 10.10.2022 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Test-diagnozujacy.informacja_2022_2023.pdf(121.4 KB)