Jakość kształcenia

Od 1 października 2019 r., zgodnie ze zmienionym Statutem wprowadzono w UAM trzy ciała zarządzające procesem kształcenia:

  1. radę programową kierunku studiów lub grupy kierunków studiów,
  2. radę ds. kształcenia szkoły dziedzinowej,
  3. uniwersytecką radę ds. kształcenia.

Zadania tych gremiów określone są w Statucie UAM. Przyjęty sposób zarządzania procesem kształcenia gwarantuje spójność działań w kwestiach programowych – wspólne dla całej Uczelni są procedury dotyczące programów studiów, a struktura gremiów opiniujących stymuluje aktywność wszystkich uczestników procesu kształcenia. W każdym z opisanych ciał zarządzających procesem kształcenia oraz w Senacie UAM silną liczebnie reprezentację mają studenci.

Corocznie UAM przeprowadza badanie jakości kształcenia, które jest adresowane zarówno do studentów, jak i nauczycieli akademickich UAM.  Jest ono przeprowadzane przez Biuro Jakości kształcenia UAM z wykorzystaniem ankiety ogólnouniwersyteckiej.

W oparciu o analizę jakości kształcenia na kierunkach studiów rada programowa grupy kierunków studiów przygotowuje do końca grudnia sprawozdanie roczne, a do końca stycznia rekomendacje na kolejny rok lub najbliższe lata dotyczące działań projakościowych.

Ocena zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich na WB (ankiety studenckie) 

Ankiety są istotną częścią ewaluacji zajęć prowadzonych na naszym Wydziale. Pozwalają poznać doświadczenia studentów dotyczące zajęć, w których uczestniczą oraz zebrać informacje na temat  pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich. Ankiety stanowią też ważny element w analizie pracy własnej prowadzącego i pozwalają na doskonalenie zajęć dydaktycznych.

Ankietyzacja jest przeprowadzana anonimowo za pośrednictwem systemu USOS. W pierwszej części ankiety studenci oceniają zajęcia punktowo (w skali 1-5), natomiast druga część jest otwarta i pozwala studentom na zgłoszenie uwag i napisanie opinii (dodać wzór ankiety, patrz zał.8.4 raportu). Zachęcamy do uzasadnienia swoich ocen punktowych w części otwartej, gdyż pozwoli to prowadzącym na ustosunkowanie się do ocen, udoskonalenie swoich zajęć w kolejnych semestrach i wyeliminowanie powstałych problemów. Ankiety przeprowadzane są po zakończeniu I semestru i II semestru. Każdy wykładowca otrzymuje wyniki ankiet.

Na podstawie wyników ankiet opracowywany jest Raport z ewaluacji zajęć dydaktycznych realizowanych na Wydziale Biologii.