Kształcenie na odległość (e-learning)

Ośrodek powstał w 2015 roku jako ogólnouniwersytecka jednostka dydaktyczna. Do jej zadań należą: promowanie i koordynowanie działań UAM w zakresie kształcenia na odległość; przygotowywanie i prowadzenie kursów on-line; organizowanie i rozwijanie systemu obsługi kształcenia na odległość; wspieranie zarządzania zawartością ogólnouczelnianych platform e-learningowych; stworzenie, rozwijanie i utrzymanie archiwum materiałów dydaktycznych, przeznaczonych do kształcenia na odległość; koordynowanie działań e-learningowych w jednostkach organizacyjnych Uczelni; udział w przygotowaniu kadry dydaktycznej, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych w kształceniu na odległość; wspieranie metodyczne i techniczne tworzenia materiałów do e-learningu.

Strona domowa Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość: https://owko.amu.edu.pl

Osoby odpowiedzialne na Wydziale Biologii

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii UAM ds. kształcenia na odległość

dr

Agnieszka Cieszyńska

Nadzór nad sprawnym przebiegiem procesu dydaktycznego z wykorzystaniem platformy Moodle. Doradztwo w zakresie metodycznym i technicznym.

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Biologii UAM ds. obsługi aplikacji MS Teams

dr

Szymon Chowański

Pełnomocnik dziekana ds. kształcenia z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Doradztwo w zakresie metodycznym i technicznym.

Menedżer platformy Moodle Wydziału Biologii

mgr

Rafał Bajaczyk

Doradztwo w zakresie metodycznym i technicznym.