Samorząd Studentów

Zarówno Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jak i Wydział Biologii od lat szczyci się szeroko rozwiniętą samorządnością studentów, mającą realny wpływ na funkcjonowanie Uniwersytetu i Wydziału. Głównym uniwersyteckim organem studenckim jest Parlament Samorządu Studentów. Organem wykonawczym jest Zarząd Samorządu Studentów, którego skład stanowią przewodniczący Parlamentu oraz przewodniczący komisji Parlamentu.

Na Wydziale Biologii funkcjonuje Rada Samorządu Studentów ściśle współpracująca z Parlamentem.  Zadania RSS są określone w Regulaminie Samorządu Studentów UAM (Rozdz. I, § 8). Reprezentantem roku lub grupy jest starosta roku.

Aktualny skład Rady:

Samorząd aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania programów studiów przez działalność w radach programowych i w Radzie ds. Kształcenia Szkoły Nauk Przyrodniczych. Opiniuje zmiany programowe oraz nowe programy studiów, uczestniczy w dyskusjach na temat organizacji kształcenia. Współpracuje z wydziałową komisją stypendialną. Samorząd Studencki aktywnie uczestniczy w organizacji wydarzeń o charakterze naukowym, popularnonaukowym, dydaktycznym, kulturalnym, w tym Dniu Studenta I roku i Absolutorium. Jest odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia z zakresu praw i obowiązków studentów dla studentów I roku. Poza tym wspomaga organizację konferencji i wydarzeń studenckich, akcji informacyjnych, promujących Wydział (Dzień Kandydata). Samorząd współpracuje z prodziekanem ds. studenckich.