Praktyki zawodowe

Zasady dotyczące organizacji praktyk zawodowych na studiach I stopnia regulują odpowiednio Zarządzenie Rektora UAM z dnia 12 października 2021 r. w sprawie organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych i Regulamin praktyk obowiązujący na Wydziale Biologii (do pobrania poniżej).

Celem praktyk jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu przez praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Praktyki mogą być realizowane zarówno w trakcie semestru, jak i w okresie wakacyjnym, aby umożliwić ich efektywną realizację i dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb studentów.

Obsługę administracyjną praktyk oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją zapewnia pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe realizowane są na podstawie porozumienia z zakładem pracy (wzór do pobrania powyżej). Podstawą zaliczenia praktyk jest formalne sprawdzenie dokumentów (dziennik praktyk, opinia i ocena opiekuna praktyk w zakładzie pracy/instytucji). Studenci mają możliwość realizacji praktyki zawodowej w instytucjach z listy publikowanej w intranecie studenta WB, bądź też dowolnym innym zakładzie/instytucji w konsultacji z pełnomocnikiem ds. praktyk i po uzyskaniu uzyskania jego akceptacji na wniosku o skierowanie na praktykę zawodową. Weryfikacja miejsc odbywania praktyk odbywa się głównie poprzez rozmowy telefoniczne oraz na podstawie ogólnej wiedzy o zakładzie pracy/instytucji i znajomości rynku.

Skierowanie studentów na praktyki każdorazowo poprzedza zebranie informacyjne ze studentami organizowane przez pełnomocnika ds. praktyk. Wszelkie informacje na temat zasad odbywania, regulaminu i programu praktyk, procedur zaliczenia, a także wzory formularzy są dostępne dla studentów w intranecie WB. Praktyki zawodowe podlegają hospitacji prowadzonej przez pełnomocnika ds. praktyk zawodowych. Arkusz hospitacji obejmuje wywiad, przeprowadzany oddzielnie, z opiekunem praktyk i studentem realizującym praktykę.

Studenci Wydziału Biologii mogą realizować ponadto:

  • Praktyki ponadprogramowe organizowane za pośrednictwem Biura Karier UAM.
  • Praktyki w ramach programu Erasmus+, przeznaczone dla studentów i absolwentów, którzy chcą zdobywać umiejętności praktyczne w zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit lub innych instytucjach. Na praktyki absolwenckie studenci są rekrutowani na ostatnim roku studiów; minimalny czas trwania praktyki to 60 dni. Opiekunem z ramienia Wydziału jest wydziałowy koordynator programu Erasmus+, a nad organizacją praktyki czuwa Biuro Programu Erasmus UAM.

Nowe perspektywy odbycia międzynarodowych praktyk i staży, także w formie hybrydowej i wirtualnej, w ramach sieci Europejskich Uniwersytetów EPICUR stwarza EPIDI – partnerstwo na rzecz innowacji w zdalnych praktykach i stażach. Uniwersytety partnerskie pod przewodnictwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opracowały Przewodnik dobrych praktyk – jak odnieść sukces na zdalnym stażu lub praktyce, oparty na ogólnoeuropejskiej ankiecie oraz pogłębionych wywiadach przeprowadzonych wśród czterech grup: studentów, pracodawców, uczelnianych koordynatorów praktyk, personelu administracyjnego, w celu zidentyfikowania osób, które miały doświadczenie z tym formatem stażu.

Wzór porozumienia

Wzór porozumienia ws prkatyk.docObowiązującyRafał Bajaczyk
DOC
Pobierz DOC Wzór porozumienia ws prkatyk.doc (197.0 KB)

Regulaminy

Regulamin praktyk.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Regulamin praktyk.pdf (430.7 KB)
Regulamin praktyk dla studentów od 2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Regulamin praktyk dla studentów od 2021-2022.pdf (2.0 MB)

Ramowe programy praktyk

Dla cyklu od 2022/23
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-od-cyklu-2022-2023.pdf (158.9 KB)
Ramowy-program-praktyk-zawodowych-dla-kierunku-nauczanie-biologii-i-przyrody-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-zawodowych-dla-kierunku-nauczanie-biologii-i-przyrody-od-cyklu-2022-2023.pdf (73.8 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-bioinformatyka-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-bioinformatyka-od-cyklu-2022-2023.pdf (106.0 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-i-zdrowie-czlowieka-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-i-zdrowie-czlowieka-od-cyklu-2022-2023.pdf (139.3 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biotechnologia-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biotechnologia-od-cyklu-2022-2023.pdf (106.7 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-od-cyklu-2022-2023.pdf (129.9 KB)
Dla cyklu od 2021/22
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-bioinformatyka-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-bioinformatyka-od-cyklu-2021-2022.pdf (106.5 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-od-cyklu-2021-2022.pdf (129.0 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-i-zdrowie-czlowieka-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-i-zdrowie-czlowieka-od-cyklu-2021-2022.pdf (131.7 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-od-cyklu-2021-2022.pdf (103.7 KB)
Ramowy-program-praktyk-zawodowych-dla-kierunku-nauczanie-biologii-i-przyrody-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-zawodowych-dla-kierunku-nauczanie-biologii-i-przyrody-od-cyklu-2021-2022.pdf (73.8 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biotechnologia-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biotechnologia-od-cyklu-2021-2022.pdf (103.0 KB)

Miejsca praktyk

Miejsca praktyk - Biologia i zdrowie człowieka.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Miejsca praktyk - Biologia i zdrowie człowieka.pdf (272.6 KB)
Wykaz szkół – baza danych dot. miejsc realizacji praktyk przez studentów kierunku Nauczanie biologii i przyrody.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Wykaz szkół – baza danych dot. miejsc realizacji praktyk przez studentów kierunku Nauczanie biologii i przyrody.pdf (131.4 KB)
Baza_instytucji_Bioinformatyka.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Baza_instytucji_Bioinformatyka.pdf (258.2 KB)
Miejsca-praktyk-zawodowych-kierunek-Ochrona-srodowiska.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Miejsca-praktyk-zawodowych-kierunek-Ochrona-srodowiska.pdf (177.4 KB)
Wykaz-instytucji,-Zakladow-praktyki-kierunek-Biologia.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Wykaz-instytucji,-Zakladow-praktyki-kierunek-Biologia.pdf (132.8 KB)
Miejsca-praktyk-zawodowych-Biotechnologia.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Miejsca-praktyk-zawodowych-Biotechnologia.pdf (168.5 KB)

Pełnomocnicy dziekana

Prof. UAM dr

Agnieszka Knopik-Skrocka

dr

Magdalena Durda-Masny

Kierunek studiów: Biologia i zdrowie człowieka

dr

Renata Dudziak

Kierunek studiów: Nauczanie biologii i przyrody, Biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody

prof. UAM dr hab.

Michał Szcześniak

Kierunek studiów: Bioinformatyka

dr

Anna Kicińska

Kierunek studiów: Biotechnologia

prof. dr hab.

Mariusz Pełechaty

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

dr

Ryszard Piotrowicz