Praktyki zawodowe

Zasady dotyczące organizacji praktyk zawodowych na studiach I stopnia regulują odpowiednio Zarządzenie Rektora UAM z dnia 12 października 2021 r. w sprawie organizacji obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych i Regulamin praktyk obowiązujący na Wydziale Biologii (do pobrania poniżej).

Celem praktyk jest przygotowanie studentów do wykonywania zawodu przez praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej. Praktyki mogą być realizowane zarówno w trakcie semestru, jak i w okresie wakacyjnym, aby umożliwić ich efektywną realizację i dostosowanie procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb studentów.

Obsługę administracyjną praktyk oraz nadzór merytoryczny nad ich realizacją zapewnia pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych.

Praktyki zawodowe realizowane są na podstawie porozumienia z zakładem pracy (wzór do pobrania powyżej). Podstawą zaliczenia praktyk jest formalne sprawdzenie dokumentów (dziennik praktyk, opinia i ocena opiekuna praktyk w zakładzie pracy/instytucji). Studenci mają możliwość realizacji praktyki zawodowej w instytucjach z listy publikowanej w intranecie studenta WB, bądź też dowolnym innym zakładzie/instytucji w konsultacji z pełnomocnikiem ds. praktyk i po uzyskaniu uzyskania jego akceptacji na wniosku o skierowanie na praktykę zawodową. Weryfikacja miejsc odbywania praktyk odbywa się głównie poprzez rozmowy telefoniczne oraz na podstawie ogólnej wiedzy o zakładzie pracy/instytucji i znajomości rynku.

Skierowanie studentów na praktyki każdorazowo poprzedza zebranie informacyjne ze studentami organizowane przez pełnomocnika ds. praktyk. Wszelkie informacje na temat zasad odbywania, regulaminu i programu praktyk, procedur zaliczenia, a także wzory formularzy są dostępne dla studentów w intranecie WB. Praktyki zawodowe podlegają hospitacji prowadzonej przez pełnomocnika ds. praktyk zawodowych. Arkusz hospitacji obejmuje wywiad, przeprowadzany oddzielnie, z opiekunem praktyk i studentem realizującym praktykę.

Studenci Wydziału Biologii mogą realizować ponadto:

  • Praktyki ponadprogramowe organizowane za pośrednictwem Biura Karier UAM.
  • Praktyki w ramach programu Erasmus+, przeznaczone dla studentów i absolwentów, którzy chcą zdobywać umiejętności praktyczne w zagranicznych przedsiębiorstwach, firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit lub innych instytucjach. Na praktyki absolwenckie studenci są rekrutowani na ostatnim roku studiów; minimalny czas trwania praktyki to 60 dni. Opiekunem z ramienia Wydziału jest wydziałowy koordynator programu Erasmus+, a nad organizacją praktyki czuwa Biuro Programu Erasmus UAM.

Nowe perspektywy odbycia międzynarodowych praktyk i staży, także w formie hybrydowej i wirtualnej, w ramach sieci Europejskich Uniwersytetów EPICUR stwarza EPIDI – partnerstwo na rzecz innowacji w zdalnych praktykach i stażach. Uniwersytety partnerskie pod przewodnictwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, opracowały Przewodnik dobrych praktyk – jak odnieść sukces na zdalnym stażu lub praktyce, oparty na ogólnoeuropejskiej ankiecie oraz pogłębionych wywiadach przeprowadzonych wśród czterech grup: studentów, pracodawców, uczelnianych koordynatorów praktyk, personelu administracyjnego, w celu zidentyfikowania osób, które miały doświadczenie z tym formatem stażu.

Wzór porozumienia

Wzór porozumienia ws prkatyk.docObowiązującyRafał Bajaczyk
DOC
Pobierz DOC Wzór porozumienia ws prkatyk.doc (197.0 KB)

Regulaminy

Regulamin praktyk dla studentów od rocznika 2022-23Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin praktyk dla studentów od rocznika 2022-23 (430.7 KB)
Regulamin praktyk dla studentów rocznika 2021-22Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin praktyk dla studentów rocznika 2021-22 (2.0 MB)

Ramowe programy praktyk

Dla cyklu od 2022/23
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-od-cyklu-2022-2023.pdf (158.9 KB)
Ramowy-program-praktyk-zawodowych-dla-kierunku-nauczanie-biologii-i-przyrody-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-zawodowych-dla-kierunku-nauczanie-biologii-i-przyrody-od-cyklu-2022-2023.pdf (73.8 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-bioinformatyka-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-bioinformatyka-od-cyklu-2022-2023.pdf (106.0 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-i-zdrowie-czlowieka-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-i-zdrowie-czlowieka-od-cyklu-2022-2023.pdf (139.3 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biotechnologia-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biotechnologia-od-cyklu-2022-2023.pdf (106.7 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-od-cyklu-2022-2023.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-od-cyklu-2022-2023.pdf (129.9 KB)
Dla cyklu od 2021/22
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-bioinformatyka-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-bioinformatyka-od-cyklu-2021-2022.pdf (106.5 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-ochrona-srodowiska-od-cyklu-2021-2022.pdf (129.0 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-i-zdrowie-czlowieka-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-i-zdrowie-czlowieka-od-cyklu-2021-2022.pdf (131.7 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biologia-od-cyklu-2021-2022.pdf (103.7 KB)
Ramowy-program-praktyk-zawodowych-dla-kierunku-nauczanie-biologii-i-przyrody-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-zawodowych-dla-kierunku-nauczanie-biologii-i-przyrody-od-cyklu-2021-2022.pdf (73.8 KB)
Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biotechnologia-od-cyklu-2021-2022.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Ramowy-program-praktyk-dla-kierunku-biotechnologia-od-cyklu-2021-2022.pdf (103.0 KB)

Dziennik praktyk

Dziennik praktyk - formularz.docxObowiązującyRafał Bajaczyk
DOCX
Pobierz DOCX Dziennik praktyk - formularz.docx (51.3 KB)

Miejsca praktyk

Miejsca praktyk - Biologia i zdrowie człowieka.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Miejsca praktyk - Biologia i zdrowie człowieka.pdf (272.6 KB)
Wykaz szkół – baza danych dot. miejsc realizacji praktyk przez studentów kierunku Nauczanie biologii i przyrody.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Wykaz szkół – baza danych dot. miejsc realizacji praktyk przez studentów kierunku Nauczanie biologii i przyrody.pdf (131.4 KB)
Baza_instytucji_Bioinformatyka.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Baza_instytucji_Bioinformatyka.pdf (258.2 KB)
Miejsca-praktyk-zawodowych-Biotechnologia.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Miejsca-praktyk-zawodowych-Biotechnologia.pdf (168.5 KB)
Miejsca praktyk zawodowych - kierunek Ochrona środowiskaObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Miejsca praktyk zawodowych - kierunek Ochrona środowiska (147.2 KB)
Miejsca praktyk 2023 - Biologia.pdfObowiązującyRafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Miejsca praktyk 2023 - Biologia.pdf (120.4 KB)

Pełnomocnicy dziekana

Prof. UAM dr

Agnieszka Knopik-Skrocka

dr

Magdalena Durda-Masny

Kierunek studiów: Biologia i zdrowie człowieka

dr

Renata Dudziak

Kierunek studiów: Nauczanie biologii i przyrody, Biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody

prof. UAM dr hab.

Michał Szcześniak

Kierunek studiów: Bioinformatyka

dr

Anna Kicińska

Kierunek studiów: Biotechnologia

prof. dr hab.

Mariusz Pełechaty

Kierunek studiów: Ochrona środowiska

dr

Ryszard Piotrowicz