Współpraca z otoczeniem

Na Wydziale Biologii od roku 2014 funkcjonowała Rada Konsultacyjna Pracodawców ds. Kształcenia. W skład Rady Konsultacyjnej wchodzili przedstawiciele pracodawców zatrudniających absolwentów kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Biologii UAM, przedstawiciele instytucji, w których studenci Wydziału Biologii realizują studenckie praktyki zawodowe oraz osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne związane z przygotowaniem do pracy zawodowej. W 2021 została ona przekształcona w Radę Pracodawców Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do zadań Rady należy w szczególności:

  • podejmowanie inicjatyw służących poszerzaniu współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • wspieranie Wydziału Biologii w zakresie projektowania oferty dydaktycznej i szkoleniowej zgodnej z oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych;
  • opiniowanie nowych i modyfikowanych programów studiów, szczególnie w zakresie zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy;
  • promowanie kierunków kształcenia Wydziału;
  • formułowanie oczekiwań pracodawców, przedstawicieli życia społecznego i gospodarczego wobec absolwentów Wydziału Biologii;
  • podejmowanie inicjatyw ułatwiających start zawodowy absolwentów;
  • wspieranie organizacji praktyk oraz staży studenckich, w szczególności poprzez umożliwienie studentom ich odbywania w podmiotach gospodarczych;
  • organizowanie wspólnych konferencji, seminariów tematycznych, paneli dyskusyjnych, wykładów gościnnych, wydarzeń o charakterze popularnonaukowym i promocyjnym.
Współpraca ze szkołami

Wśród interesariuszy zewnętrznych Wydziału ważną rolę pełnią szkoły średnie, z których rekrutują się kandydaci na studia prowadzone na Wydziale. Współpraca ze szkołami polega między innymi na organizowaniu wykładów, warsztatów i spotkań, w trakcie których przedstawiciele Wydziału popularyzują wiedzę biologiczną, zachęcają do podjęcia studiów na kierunkach oferowanych na WB przybliżając ofertę edukacyjną oraz odpowiadają na pytania zainteresowanych (Dni Akademickie, klasy patronackie).


Nasi Absolwenci

[w przygotowaniu]