Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mileny Zduniak

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 21 lutego 2024 r. o godz. 09:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie hybrydowej – tryb zdalny oraz sala B Wydziału Biologii UAM

mgr Mileny Zduniak

pt.: „Różnice międzyosobnicze, a pasożyty: wpływ zachowania, użytkowania przestrzeni i cech fizycznych żywiciela na liczebność ektopasożytów myszy leśnej (Apodemus flavicollis)”
“Inter-individual differences and parasites: effects of host behavior, space use, and physical traits on ectoparasite loads in the yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis)”

Promotor:
prof. UAM dr hab. Rafał Zwolak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • dr hab. Rafał Łopucki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • prof. IP PAN dr hab. Grzegorz Karbowiak (Instytut i Muzeum Zoologii PAN)
  • prof. SGGW dr hab. Dagny Kraue-Gryz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

Link do obrony – forma zdalna:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1705494028703?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/zduniak-milena

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Zduniak Milena_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf 26.01.2024 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Zduniak Milena_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf(568.4 KB)