Data publikacji w serwisie:

Informacja dotycząca składania odwołań od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej

1. Od decyzji wydanej przez Uczelnianą Komisję Stypendialną służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej za pośrednictwem właściwej dla kierunku studiów podkomisji Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

3. Dopuszcza się następujące sposoby wnoszenia odwołań od decyzji wydanej przez Uczelnianą Komisję Stypendialną:

  • a) na piśmie – odwołanie wniesione na piśmie powinno być podpisane przez wnoszącego,
  • b) w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych (elektroniczną skrzynkę podawczą UAM w ePUAP) – odwołanie wniesione w postaci elektronicznej powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

4. Odwołanie powinno zawierać przynajmniej następujące elementy:

  • a) wskazanie osoby wnoszącej odwołanie,
  • b) adres osoby odwołującej się,
  • c) roszczenie wobec rozstrzygnięcia zaskarżonej decyzji,
  • d) podpis osoby wnoszącej odwołanie.

5. Do odwołania nie dołącza się dokumentów, które uprzednio zostały złożone w systemie USSweb z wnioskiem o świadczenie lub z oświadczeniem o dochodach.

6. Odwołania wniesione na adres poczty elektronicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów