Data publikacji w serwisie:

Składanie podań studenckich w systemie USOS

Na Wydziale Biologii zaplanowano możliwość składania podań od 7 listopada 2022r.!
W nowym roku akademickim 2022/2023 studentki, studenci wszystkich Wydziałów UAM mają możliwość składania podań w systemie USOS.

Podań złożonych w USOS nie drukujemy i nie dostarczamy do Biura Obsługi Studentów. Złożone podania przechowywane są w systemie USOS!

Dotyczy to podań:

§ 71 Regulaminu studiów:

  1. Indywidualne sprawy studenckie związane z przebiegiem studiów niewymagające decyzji administracyjnej dziekan rozstrzyga na wniosek studenta.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 student składa za pośrednictwem systemu USOS.
  3. Rozstrzygnięcie dziekana doręcza się studentowi za pośrednictwem systemu USOS w odpowiedzi na złożony przez studenta wniosek.
  4. Od rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia odwołanie do rektora, które składa się za pośrednictwem dziekana wydającego rozstrzygnięcie. Dziekan może dołączyć do odwołania swoją opinię w sprawie.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może złożyć wniosek w innej formie niż określona w ust. 3. Rozstrzygnięcie dziekana doręcza się studentowi w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

W module Podań została wprowadzona zmiana:

Podania zostały podzielone na dwa rodzaje:

Podania „Dziekańskie”- Podania te definiowane są centralnie przez Sekcję Spraw Studenckich. Podania są rozpatrywane przez Prodziekana/Dziekana na podstawie Regulaminu studiów UAM. Podania są ujednolicone na wszystkich wydziałach.
Podania wydziałowe - podania takie przypisane są do jednostki wydziału. Podania są dodawane/edytowane przez Wydziałowego Koordynatora USOS.

Lista podań Dziekańskich oraz Instrukcja składania podań dostępna poprzez link poniżej

Już wkrótce pojawi się również EN wersja podań.

Zapoznaj się z instrukcją składania podań w systemie USOS dostępna poprzez link poniżej

https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Sk%C5%82adanie-poda%C5%84-studenckich-w-systemie-USOS.aspx?from=SendByEmail&e=h1Og7NFXrUymzJrWywXnow&at=9

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów