Data publikacji w serwisie:

Test poziomujący dla studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

W dniu 20 grudnia 2022 r. na platformie Moodle zostaną uruchomione testy poziomujące z języków obcych obowiązujące w roku akademickim 2022/2023. Wszyscy studenci I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są do rozwiązania testu obowiązkowo z jednego języka obcego odpowiadającego lektoratowi, który rozpoczną od drugiego semestru studiów.

Testy poziomujące zostały przygotowane z następujących języków obcych:

  • języka angielskiego,
  • języka francuskiego,
  • języka hiszpańskiego,
  • języka niemieckiego,
  • języka rosyjskiego,
  • języka włoskiego.

Logowanie do testów poziomujących:

  1. Należy wejść na stronę: http://testyjezykowe.amu.edu.pl
  2. Logowanie na test poziomujący na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb).
  3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z informacją wprowadzającą oraz z listą lektoratów prowadzonych na poszczególnych wydziałach.
  4. Następnie należy rozwiązać jeden test z wybranego języka, z puli języków oferowanych przez wydział.

Termin wykonania testu poziomującego:

Od 20 grudnia 2022 r. do 17 stycznia 2023 r.

Student, który nie wykona testu poziomującego, nie zapisze się na lektorat z języka obcego.
Dodatkowe informacje na temat testów poziomujących:
Celem testu poziomującego jest określenie poziomu znajomości języka obcego w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz przydzielenie studentowi żetonu z danego języka na odpowiednim poziomie.
Przystąpienie do testu poziomującego jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
Test obejmuje rozumienie tekstu pisanego, znajomość gramatyki i słownictwa, znajomość zasad słowotwórstwa oraz umiejętność reagowania w sytuacjach z życia codziennego. Nie są testowane umiejętności rozumienia ze słuchu ani posługiwania się językiem w mowie. Test nie diagnozuje również znajomości specjalistycznego języka akademickiego.
Test składa się ze 100 zadań, za każde zadanie można otrzymać 1 punkt, czyli maksymalnie 100 punktów za test.
Po ukończeniu testu poziomującego student otrzyma informację o poziomie znajomości języka obcego
(wynik zostanie przypisany do jednego z poziomów: A2, B1, B2.1, B2.2). Student rozpocznie od II semestru zajęcia z lektoratu na poziomie wynikającym z uzyskanego w czasie testu poziomującego wyniku. Lektorat zakończy się obowiązkowym egzaminem certyfikacyjnym na poziomie B2.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS:
Na podstawie wypełnionego testu poziomującego student* otrzyma żeton, który pozwoli na rejestrację na zajęcia z lektoratu z danego języka i na wynikającym z testu poziomie.

Rejestracja żetonowa na lektorat w systemie USOS zaplanowana jest (termin może ulec zmianie) na dzień
15 lutego 2023 r. (od godz. 9:00) i będzie dostępna do 6 marca 2023 r. (do godz. 24:00). Rejestracja będzie się odbywać poprzez stronę internetową: http://ul.amu.edu.pl/
Na powyższej stronie studenci znajdą również szczegółowe informacje związane z przebiegiem rejestracji żetonowej na zajęcia z lektoratów.

*) Studentów Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Słubicach oraz Wydziału Artystyczno-Pedagogicznego w Kaliszu nie obowiązuje rejestracja na lektoraty języków obcych przez system rejestracji żetonowej

20 grudnia 2022 r.
Studium Językowe UAM

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Test poziomujacy 2022_2023.doc 22.12.2022 Rafał Bajaczyk
DOC
Pobierz DOC Test poziomujacy 2022_2023.doc(46.0 KB)

Kontakt

Biuro Obsługi Studentów