Data publikacji w serwisie:

Stypendium rektora dla laureatów i finalistów olimpiad

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim (str. 5-9 wykazu), o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub będący co najmniej medalistą we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Zaświadczenie o uzyskanym wyniku powinno być wystawione przez polski związek sportowy wymieniony w aktualnym komunikacie Ministra Sportu i Turystyki lub przez klub sportowy działający przy szkole wyższej.

W roku akademickim 2023/2024 stypendium rektora przyznawane jest w następującej wysokości:

  • stypendium I stopnia - 1300 PLN/m-c (wymagane co najmniej 300 pkt.),
  • stypendium II stopnia - 700 PLN/m-c.

Studenci I roku studiów pierwszego stopnia, którzy są:

  • laureatami międzynarodowej olimpiady przedmiotowej albo laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • co najmniej medalistami we współzawodnictwie o tytuł Mistrza Polski w sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

otrzymują stypendium II stopnia.

Więcej informacji można znaleźć na głównej stronie UAM.