Data publikacji w serwisie:

Oferta pracy - stanowisko typu post-doc

Nazwa jednostki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Poznań, Inne oferty z tego miasta »
Nazwa stanowiska: Stanowisko typu post-doc

Wymagania:
Nazwa stanowiska w projekcie: post-doc – pełen etat w ramach projektu badawczego pt. „Dinukleozydopolifosforany (NpnN') jako element molekularnego mechanizmu odpowiedzi roślin na środowiskowe czynniki stresowe na przykładzie winorośli (Vitis vinifera L.)” (OPUS24 2022/47/B/NZ9/01088).
Oferta kierowana jest do doświadczonych pracowników naukowych posiadających stopień doktora, do realizacji badań z zakresu biologii molekularnej roślin ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z molekułami sygnalnymi i transdukcją sygnału u roślin.

I. Wymagania stawiane kandydatom
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie biotechnologii, biologii, biochemii lub nauk pokrewnych.
2. Udokumentowany dorobek naukowy w formie publikacji w rozpoznawalnych czasopismach naukowych oraz doniesień konferencyjnych.
3. Doświadczenie w stosowaniu metod z zakresu biologii molekularnej i/lub biochemii.
4. Mile widziane doświadczenie w analizach bioinformatycznych wyników NGS i proteomicznych.
5. Motywacja do dalszego rozwoju i umiejętność pracy w zespole.
6. Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
*Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Opis zadań:
II. Zakres obowiązków w projekcie
1. Planowanie i przeprowadzanie eksperymentów biologii molekularnej, biochemii i analiz bioinformatycznych.
2. Prowadzenie analiz, wizualizacja danych i wyników eksperymentów.
3. Opracowywanie uzyskanych wyników, zarządzanie danymi, przygotowywanie wewnętrznych raportów, udział w naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych, przygotowywanie publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 15 sierpnia 2023, 15:00
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia:
III. Wykaz wymaganych dokumentów:
1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora Uczelni.
2. Kwestionariusz osobowy obowiązujący w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wraz z fotografią.
3. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie potwierdzające planowany termin obrony doktoratu.
4. Życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia i zatrudnienia, listę publikacji.
5. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który może wydać opinię na temat kandydata.
6. Oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
IV. Termin składania dokumentów upływa 15.08.2023 r.
V. Dokumenty należy składać drogą mailową na adres kierownika projektu – prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek: malgorzata.pietrowska-borek@up.poznan.pl
VI. Po przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji na podstawie przesłanych dokumentów wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, w wyniku której wyłoniona zostanie osoba rekomendowana do zatrudnienia.
VII. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31.08.20213 r.
VIII. O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie powiadomiony odrębnym pismem, skierowanym na adres wskazany przez kandydata.
IX. Zatrudnienie nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Pozycja dostępna od 1 października 2023 r. Przewidziane wynagrodzenie wynosi około 8500 PLN brutto.

Kontakt

prof. UPP dr hab. Małgorzata Pietrowska-Borek