Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Liberskiej

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 17 września 2024 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej - Audytorium im. Józefa Paczoskiego Wydziału Biologii UAM

mgr Justyny Liberskiej

pt.: „Współwystępowanie Babesia spp. (Apicomplexa: Piroplasmida) i Borrelia spp. (Bacteria: Spirochaetes) w kleszczach pospolitych, Ixodes ricinus, na terenach zurbanizowanych na przykładzie Poznania”


Promotorzy:

  • prof. UAM dr hab. Mirosława Dabert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. UAM dr hab. Jerzy Michalik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Joanna Izdebska (Uniwersytet Gdański)
  • prof. UWr dr hab. Dorota Kiewra (Uniwersytet Wrocławski)
  • prof. UKEN dr hab. Magdalena Nowak-Chmura (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie hybrydowym przy użyciu MS Teams oraz w Auli im. Józefa Paczoskiego na Wydziale Biologii UAM
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1718612118314?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl
Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/liberska-justyna

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Liberska Justyna_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf 24.06.2024 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Liberska Justyna_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf(596.1 KB)