Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Nadii Kbiri

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 10 listopada 2023 r. o godz. 09.15, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Nadii Kbirii

pt.: „Czynniki genetyczne w rekombinacji mejotycznej u Arabidopsis thaliana: mapowanie nowych modyfikatorów crossing-over i charakterystyka kompleksów MutL”
”Genetic factors in Arabidopsis thaliana meiotic recombination: Mapping new crossover modifiers and characterizing MutL complexes”

Promotor:

  • prof. dr hab. Piotr Ziółkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • Prof. Bertrand Llorente
  • Prof. Kyuha Choi
  • Prof. IBB PAN dr hab. Szymon Świeżewski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1696424100528?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem:

https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/kbiri-nadia

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Kbiri Nadia_zawiadomienie o obronie.pdf 16.10.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Kbiri Nadia_zawiadomienie o obronie.pdf(528.8 KB)