Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Celebias

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 13 grudnia 2023 r. o godz. 10:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w Sali A

mgr Pauliny Celebias

pt.: „Analiza dynamiki oddziaływań pomiędzy drzewami i konsumentami ich nasion: od globalnych wzorców do zmienności w obrębie gatunku”
“Exploring the dynamics of interactions between trees and granivores: from global patterns to intraspecific variation”

Promotor:

  • prof. UAM dr hab. Rafał Zwolak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • prof. UAM dr hab. Michał Bogdziewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • prof. UR dr hab. Andrzej Bobiec (Uniwersytet Rzeszowski)
  • prof. IOP PAN dr hab. Piotr Skórka (Instytut Ochrony Przyrody PAN)
  • prof. IBS PAN dr hab. Karol Zub (Instytut Biologii Ssaków PAN)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w Sali A oraz w trybie zdalnym przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1699955933430?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl
Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/celebias-paulina

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Celebias Paulina_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf 16.11.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Celebias Paulina_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf(554.9 KB)