Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Zuzanny Rogalskiej

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2023 r. o godz. 12.00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej – sala PARTER

mgr Zuzanny Rogalskiej

pt.: „Określenie wpływu nieprawidłowości splicingu mRNA czynnika transkrypcyjnego NFIX na patomechanizm dystrofii miotonicznej oraz opracowanie narzędzia terapii genowej dla tej choroby”

pt.: “Determination of the impact of splicing abnormalities of the NFIX transcription factor mRNA on the pathomechanism of myotonic dystrophy and development of gene therapy tool for this disease”

Promotor:

  • prof. dr hab. Krzysztof Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

    • dr hab. Roman J. Szczęsny (Polska Akademia Nauk)
    • prof. dr hab. Agnieszka Łoboda (Uniwersytet Jagielloński)
    • prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska (Polska Akademia Nauk)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie hybrydowym, W SALI PARTER WYDZIAŁU BIOLOGII UAM oraz przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1698917113951?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl, rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem:

https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/rogalska-zuzanna

Przewodnicząca

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Rogalska Zuzanna_zawiadomienie.pdf 10.11.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Rogalska Zuzanna_zawiadomienie.pdf(569.3 KB)