Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kishora Gawade

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 12 stycznia 2024 r. o godz. 10:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Kishora Gawade

pt.: . „Zależna od FUS obróbka snoRNA do sdRNA i regulacja modyfikacji potranskrypcyjnych rybosomowego RNA - powiązania ze stwardnieniem zanikowym bocznym (ALS)"
“FUS-dependent processing of snoRNAs into sdRNAs and regulation of ribosomal RNA modifications: implications in Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)”


Promotor:
prof. UAM dr hab. Katarzyna Dorota Raczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • dr hab. Jacek Jaworski – Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
  • prof. IChB PAN dr hab. Katarzyna Rolle – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
  • dr hab. Marta Wiśniewska – Centrum Nowych Technologii UW

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie zdalnym, przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1700833407458?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/gawade-kishor

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Gawade Kishor_zawiadomienie o obronie_Magdalena Walczak.pdf 1.12.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Gawade Kishor_zawiadomienie o obronie_Magdalena Walczak.pdf(566.1 KB)