Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Basczoka

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 14 grudnia 2023 r. o godz. 12:00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej – Sala Rady Wydziału

mgr. Macieja Basczoka

pt.: „Elementy sekwencji i struktury RNA rozpoznawane przez białka z domeną FINO”
“RNA sequence and structure elements recognised by FinO-domain proteins”

Promotor:

prof. dr hab. Mikołaj Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej)
  • prof. dr hab. Krzysztof Liberek (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed)
  • prof. UG dr hab. Iwona Mruk (Uniwersytet Gdański)

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w Sali Rady Wydziału oraz w trybie zdalnym przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1699952633186?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl

Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/basczok-maciej

Przewodnicząca
Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Basczok Maciej_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf 16.11.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Basczok Maciej_zawiadomienie_Magdalena Walczak.pdf(551.1 KB)