Data wydarzenia:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Darii Niewiadomskiej

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2023 r. o godz. 12.00, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej – Mała Aula

mgr Darii Niewiadomskiej

pt.: „Rola elementów regulatorowych cis w zmutowanym mRNA FMR1 zawierającym ekspansję powtórzeń CGG w tworzeniu struktur typu R-loop i regulacji niekanonicznej translacji patogennego białka”

pt.: “The role of cis-regulatory elements in mutant mRNA of FMR1 gene containing expanded CGG repeats in R-loop formation and regulation of noncanonical translation of pathogenic protein”

Promotor:

  • prof. dr hab. Krzysztof Sobczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Recenzenci:

  • prof. IChB PAN dr hab. Agnieszka Fiszer (Polska Akademia Nauk)
  • prof. dr hab. Gracjan Michlewski (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej)
  • prof. dr hab. Joanna Kufel (Uniwersytet Warszawski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w trybie hybrydowym, W MAŁEJ AULI WYDZIAŁU BIOLOGII UAM oraz przy użyciu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a850099f10f504da39023aeb1ed005808%40thread.tacv2/1698918972727?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%224ab78d2e-806d-4db1-9764-187496d14151%22%7d

Link do udziału w obronie może zostać przekazany również e-mailowo, po wcześniejszym zgłoszeniu na adres: m.walczak@amu.edu.pl, rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem oraz recenzje są dostępne pod adresem:

https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora2/nauki-biologiczne/niewiadomska-daria

Przewodnicząca

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne UAM

Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Niewiadomska Daria_zawiadomienie o obronie.pdf 10.11.2023 Rafał Bajaczyk
PDF
Pobierz PDF Niewiadomska Daria_zawiadomienie o obronie.pdf(576.5 KB)