Ważne daty

 • 1919 r.

  • powołanie Uniwersytetu Poznańskiego, a w jego ramach Wydziału Filozoficznego z Sekcją Matematyczno-Przyrodniczą.
 • 1925 r.

  • z Wydziału Filozoficznego utworzono dwa nowe Wydziały: Humanistyczny i Matematyczno-Przyrodniczy. W skład tego drugiego wchodziły następujące Katedry: Systematyki i Geografii Roślin, Zoologii, Anatomii Porównawczej oraz Anatomii i Fizjologii Roślin.
 • 1926 r.

  • nadanie Prof. dr. Józefowi Paczoskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego (16.06).
 • 1948 r.

  • utworzenie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (BiNoZ), z następującymi Zakładami: Zoologii I, Zoologii II, Antropologii, Botaniki Ogólnej, Systematyki i Geografii Roślin, Ochrony Przyrody. W strukturze Wydziału znalazł się także Ogród Botaniczny.
 • 1955 r.

  • Uniwersytet Poznański przyjął nazwę Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W skład Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi wchodziły następujące Katedry biologiczne: Zoologii Systematycznej, Zoologii Ogólnej, Antropologii, Botaniki Ogólnej, Systematyki i Geografii Roślin, Fizjologii Roślin.
 • 1958 r.

  • utworzenie Zakładu Fizjologii Zwierząt w obrębie Katedry Zoologii Ogólnej.
 • 1961 r.

  • utworzenie Zakładu Zoologii Systematycznej w Katedrze Zoologii Systematycznej, Zakładu Biochemii w Katedrze Fizjologii Roślin oraz Zakładów: Systematyki Eksperymentalnej, Geobotaniki, Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin.
 • 1969 r.

  • powstanie w ramach Wydziału BiNoZ dwóch instytutów: Instytutu Geografii oraz Instytutu Biologii, w którym obok wcześniej wymienionych utworzono następujące Zakłady: Cytologii i Histologii, Taksonomii Roślin oraz Zakład Genetyki (z przekształcenia Zakładu Systematyki Eksperymentalnej). Nieco później powstały kolejne Zakłady: Mikrobiologii, Hydrobiologii, Bioenergetyki, Biochemii Biopolimerów, Metabolizmu Węgla i Azotu oraz Zakład Badawczy Ergonomii.
 • 1984 r.

  • podział Wydziału BiNoZ na dwa: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Biologii. Strukturę nowego Wydziału, tworzyło 21 jednostek (18 zakładów, 2 laboratoria i biblioteka dydaktyczna). Zakłady: Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Taksonomii Roślin, Geobotaniki, Hydrobiologii, Morfologii Zwierząt, Zoologii Ogólnej, Zoologii Systematycznej, Zakład Botaniki Ogólnej, Cytologii i Histologii, Fizjologii Roślin, Fizjologii Zwierząt, Genetyki, Mikrobiologii, Bioenergetyki, Biochemii Biopolimerów, Metabolizmu Węgla i Azotu, Antropologii, Badawczy Ergonomii; Laboratoria: Mikroskopii Elektronowej i Izotopowe oraz Biblioteka Dydaktyczna.
 • 1986 r.

  • w styczniu z Zakładu Zoologii Ogólnej wydzielono Zakład Biologii i Ekologii Ptaków.
 • 1987 r.

  • w styczniu z Zakładu Morfologii Zwierząt wyłonił się Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt, zaś w czerwcu powstał Instytut Antropologii, obejmujący dotychczasowy Zakład Badawczy Ergonomii (później zmienił nazwę na Zakład Ergonomii i Antropologii Stosowanej) oraz trzy zakłady wyłonione z Zakładu Antropologii: Biologii Ewolucyjnej Człowieka, Ekologii Populacyjnej Człowieka i Biologii Rozwoju Człowieka. W instytucie utworzono Muzeum i Laboratorium Osteologiczne.
 • 1988/89 r.

  • obok kierunku biologia - tradycyjnie prowadzonego na Wydziale wprowadzono kierunek biotechnologia.
 • 1990 r.

  • w kwietniu utworzono Zakład Ekofizjologii Roślin, zaś w listopadzie Zakład Ochrony Wód, który powstał z przejętego przez UAM Zakładu Użytkowania i Ochrony Wód z resortowego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
 • 1992 r.

  • w grudniu tego roku utworzono Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, złożony z 4 zakładów: Biochemii Biopolimerów, Bioenergetyki, Metabolizmu Roślin, Biologii Molekularnej Roślin i Pracowni Biochemii Stosowanej. W skład instytutu wszedł również Ośrodek Biotechnologii Eksperymentalnej. W Instytucie Antropologii zniesiono Zakład Ergonomii i Antropologii Stosowanej.
 • 1994 r.

  • w kwietniu utworzono Instytut Biologii Eksperymentalnej obejmujący 7 zakładów: Botaniki Ogólnej, Cytologii i Histologii, Ekofizjologii Roślin, Fizjologii Roślin, Fizjologii Zwierząt, Genetyki, Mikrobiologii oraz 2 laboratoria: Mikroskopii Elektronowej (później Pracownia) i Izotopowe. W czerwcu powstał Instytut Biologii Środowiska, złożony z 10 zakładów: Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Taksonomii Roślin, Geobotaniki, Hydrobiologii, Ochrony Wód, Biologii i Ekologii Ptaków, Morfologii Zwierząt, Taksonomii i Ekologii Zwierząt, Zoologii Ogólnej, Zoologii Systematycznej.
 • 1996 r.

  • w październiku zniesiono Muzeum i Laboratorium Osteologiczne w Instytucie Antropologii.
 • 1996/97 r.

  • razem z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziałem Chemii, Wydział Biologii inauguruje prowadzenie interdyscyplinarnego kierunku ochrona środowiska.
 • 1997 r.

  • w styczniu w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii utworzono Zakład Ekspresji Genów, przekształcono Pracownię Biochemii Stosowanej w Zakład Wirusologii Molekularnej, zlikwidowano też Ośrodek Biotechnologii Stosowanej. Przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej (Tempus-Phare 1997-2001) rozpoczęła się zasadnicza reforma systemu i programów studiów.
 • 1998/99 r.

  • na kierunku biologia i biotechnologia wprowadzono studia 2-stopniowe, obejmujące studia licencjackie (I stopnia) i studia magisterskie - uzupełniające (II stopnia) oraz Europejski System Transferu Punktów (ECTS).
 • 2000/01 r.

  • na kierunku biologia utworzono specjalność z odrębną rekrutacją: ekologia i zarządzanie zasobami przyrody.
 • 2001 r.

  • w marcu utworzono Pracownię Dydaktyki Biologii i Przyrody. W czerwcu przemianowano Zakład Biochemii Biopolimerów w Zakład Biotechnologii, natomiast Zakład Metabolizmu Roślin w Zakład Biochemii.
 • 2002 r.

  • 25 marca nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego Collegium Biologicum w Kampusie Morasko.
 • 2002 r.

  • w lipcu w Instytucie Biologii Środowiska przekształcono Zakład Geobotaniki w Pracownię i Zielnik Roślin Tropikalnych oraz Pracownię i Zielnik Mchów i Grzybów. W Instytucie Biologii Eksperymentalnej z Zakładu Genetyki wydzielono Pracownię i Zielnik Wątrobowców.
 • 2003 r.

  • 22 września dokonano uroczystego otwarcia i oddano do użytku pierwszą część gmachu Collegium Biologicum na Morasku. W Instytucie Biologii Molekularnej utworzono Pracownię Sekwencjonowania DNA
 • 2003/04 r.

  • na kierunku biologia utworzono specjalność z odrębną rekrutacją: bioinformatyka (pierwsza w Polsce). W ramach kierunku ochrona środowiska rozpoczęto studia na specjalności: hydrobiologia i ochrona wód.
 • 2004 r.

  • uroczysta sesja z okazji ćwierćwiecza Wydziału odbyła się auli Collegium Biologicum na Morasku. W styczniu w Instytucie Biologii Środowiska powstała Pracownia Aeropalinologii, zaś we wrześniu w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii powołano Pracownię Bioinformatyki. Utworzono następujące jednostki ogólnowydziałowe: Zbiory Przyrodnicze, Wydziałowa Pracownia Izotopowa, Wydziałowa Pracownia Technik Biologii Molekularnej, Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej oraz Biblioteka Wydziału Biologii.
 • 2004/05 r.

  • Wydział przejął całkowicie prowadzenie kierunku ochrona środowiska, pozostawiając jednak ich interdyscyplinarny charakter, dzięki współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydziałem Chemii.
 • 2006 r.

  • nadanie Prof. dr. hab. Czesławowi Błaszakowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Vechcie - Niemcy (nadanie 19.11.2006 r., uroczystość 03.05.2007 r.).
 • 2008 r.

  • ostatnie zakłady Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii przeniosły się do Collegium Biologicum na Morasku. W instytucie tym utworzono Pracownię Genetyki Molekularnej Człowieka. Zakończył się niemal 25-letni okres funkcjonowania Wydziału Biologii, w kilkunastu miejscach, rozproszonych na terenie Poznania. 9 grudnia Wydział gościł laureatkę pokojowej Nagrody Nobla dr Wangari Maathai, która wygłosiła wykład i posadziła drzewo przed gmachem Collegium Biologicum. Medal za zasługi dla UAM otrzymał David Orwin z University of Luton - wieloletni współpracownik Wydziału.
 • 2009 r

  • w maju, tytułem doktora honoris causa został wyróżniony znakomity akarolog: profesor Gerd Alberti z Uniwersytetu w Greiswaldzie. Z okazji 90-lecia Uniwersytetu w Poznaniu, 90-lecia biologii uniwersyteckiej w naszym mieście i 30-lecia Wydziału Biologii odbyło się wiele uroczystości, w tym: wmurowanie tablicy upamiętniającej działalność naukową i dydaktyczną biologów w Collegium Maius, odwiedziny grobów naszych antenatów, wizyta JE ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego połączona z poświęceniem gmachu, a także I Wydziałowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna nt. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska, z udziałem – w części międzynarodowej – tak znakomitych uczonych jak: prof. Gerd Alberti, Prof. Wilhelm Gruissem (ETH Zurich), prof. Norton (Syracuse, New York, prof. Milford H. Wolpoff (University of Michigan), prof. Michal Marek (Akademie Věd ČR, České Budějovice) oraz prof. Jerzy Duszyński – vice minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • 2009/10 r.

  • na kierunku biologia utworzono specjalność z odrębną rekrutacją: nauczanie biologii i przyrody. Wydział przejmuje administrację studiów na kierunku ochrona środowiska w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Słubicach.
 • 2010/11 r.

  • powołano studia wspólne z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej na makrokierunku bioinformatyka. Wydział przyjął prowadzenie specjalności wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery na kierunku ochrona środowiska w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile. W czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego wyróżnienie Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis otrzymał prof. dr hab. Waldemar Żukowski zaś wykład inauguracyjny wygłosiła prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska.