Biologia

Studia I stopnia

Biologia to ekscytująca i szybko rozwijająca się dziedzina nauki, która ma ogromne znaczenie w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak choroby i ubóstwo, utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu.

Profil ogólnoakademickiProfil praktyczny

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

Biologia to ekscytująca i szybko rozwijająca się dziedzina nauki, która ma ogromne znaczenie w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak choroby i ubóstwo, utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu. W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój biologii komórki, biologii rozwoju, biologii ewolucyjna i ekologii. Dodatkowo procesy biologiczne stanowią podstawę wielu dziedzin i technologii przemysłowych jak pozyskiwanie biogazu i biopaliw, odzyskiwanie metali z hałd czy bioremediacja zanieczyszczonych terenów.

Wybierając kierunek Biologia możesz studiować w systemie modułowym, który zachęca do podejścia interdyscyplinarnego. System przedmiotów obowiązkowych i do wyboru na drugim i trzecim roku umożliwi Ci studiowanie zarówno przedmiotów ogólnych, jak i specjalizowanie się w aspektach dotyczących zwierząt, roślin, komórek lub ekologii. W czasie studiów będziesz miał możliwość pracy w grupach jak i prowadzenia samodzielnych projektów badawczych oraz udziału w programie praktyk zawodowych.  Ponadto już na I roku możesz uczestniczyć w tutoringu czyli indywidualnej formie kształcenia, nakierowanej na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy - rozwój studenta.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do podjęcia pracy w:

  • polskich i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach i laboratoriach kontrolnych i diagnostycznych firm działających w różnych sektorach gospodarki związanych z ochroną zdrowia i środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, firmach farmaceutycznych, urzędach i instytucjach samorządu terytorialnego, administracji państwowej wykazujących zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu biologii środowiskowej, jednostkach wykonujących raporty i ekspertyzy biologiczne na zlecenie administracji państwowej, samorządowej,
  • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, firmach ogrodniczych, szkółkach, laboratoriach kultur tkankowych,
  • ogrodach botanicznych i zoologicznych.

Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia, ale także innych, różnie sprofilowanych studiów na poziomie magisterskim, szczególnie tych, gdzie wymagana jest wszechstronna wiedza z zakresu nauk o życiu.

Jest przygotowany do pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w przemyśle, placówkach ochrony przyrody lub jednostkach administracji na stanowiskach wymagających przygotowania biologicznego. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia w uczelniach krajowych i zagranicznych.

❯ Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających wykształcenia biologicznego. Dysponuje wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi pozwalającymi na analizowanie, opisywanie i wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych. Wykorzystuje wyróżniony, swoisty zestaw podejść metodologicznych i technik badawczych. Prowadzi badania naukowe w oparciu o ściśle empiryczny charakter procesu poznawczego wiodącego od sformułowania hipotezy, poprzez obserwację lub doświadczenie, a na interpretacji wyników i weryfikacji hipotezy kończąc. Absolwent potrafi zaprojektować i wykonać eksperyment laboratoryjny lub terenowy oraz sprawnie posługiwać się aparaturą badawczą. Posługuje się biegle swoistą terminologią naukową, także w języku angielskim. Absolwent kierunku biologia posiada znajomość zagadnień związanych z wielorakimi zastosowaniami tej dyscypliny w życiu społeczno-gospodarczym, przede wszystkim w takich dziedzinach jak biotechnologia i ochrona przyrody, ale również mocno związanych z obszarem badań biomedycznych.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK w uczelniach krajowych i zagranicznych.

❯ Efekty uczenia się

Biologia, studia I stopnia od roku 2022/23Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia, studia I stopnia od roku 2022/23 (182.6 KB)
Biologia, studia I stopnia od roku 2019/20Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia, studia I stopnia od roku 2019/20 (458.1 KB)

❯ Program studiów I stopnia