Biologia, profil praktyczny - nauczanie biologii i przyrody [ostatni nabór 2020/21]

Studia I stopnia

Studenci kierunku uzyskują wszechstronną wiedzę biologiczną oraz nabywają kompetencje psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne w zakresie edukacji przyrodniczej. Zdobywają wiedzę merytoryczną uwzględniającą wymagania stawiane przed nauczycielami przedmiotu przyroda oraz biologia.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: praktyczny

❯ Opis kierunku

Studenci kierunku biologia, profil praktyczny: nauczanie biologii i przyrody uzyskują wszechstronną wiedzę biologiczną oraz nabywają kompetencje psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne w zakresie edukacji przyrodniczej. Zdobywają wiedzę merytoryczną uwzględniającą wymagania stawiane przed nauczycielami przedmiotu przyroda oraz biologia.

Zajęcia prowadzone są tak, aby rozwijać u studentów umiejętność wykorzystywania wiedzy w działaniach praktycznych takich jak: opisywanie i wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych, projektowanie i wykonywanie eksperymentów laboratoryjnych i terenowych, posługiwanie się aparaturą badawczą. Studenci biorą udział w różnorodnych formach kształcenia: wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach, zajęciach terenowych, praktykach realizowanych u pedagogów, psychologów i nauczycieli biologii i przyrody.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Absolwent potrafi:

 • zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze, w tym obserwacje, eksperymenty i pomiary, wykorzystując właściwe dla nauk przyrodniczych i dydaktyki narzędzia, metody i techniki badawcze stosowane w pracy laboratoryjnej oraz terenowej,
 • dokonywać obserwacji, analizy i interpretacji zdarzeń psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych na podstawie wiedzy teoretycznej,
 • planować strategie prac edukacyjnych i wychowawczych oraz posługiwać się metodami i środkami optymalizującymi te działania,
 • diagnozować czynniki wpływające na sytuację uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • planować i stosować zindywidualizowane strategie w pracy z uczniami,
 • motywować do samodzielnego poszerzania wiedzy w kontekście uczenia się przez całe życie.

❯ Sylwetka absolwenta

Absolwent ma kwalifikacje do nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej. Ponadto może znaleźć pracę w:

 • działach edukacji przyrodniczej przy ogrodach zoologicznych, ogrodach botanicznych i palmiarniach,
 • centrach nauki takich jak Centrum Nauki Kopernik, Młyn Wiedzy, Centrum Nauki Eksperyment,
 • wydawnictwach i firmach opracowujących materiały dla edukacji,
 • przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się propagowaniem i organizowaniem przedsięwzięć związanych ze wspieraniem podmiotów sektora publicznego i prywatnego w zakresie ochrony środowiska, klimatu oraz racjonalnego gospodarowania zasobami,
 • stowarzyszeniach, fundacjach, organizacjach pozarządowych (NGO-s) prowadzących działalność na rzecz przyrody i środowiska.

❯ Efekty uczenia się

Biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody, studia I stopniaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody, studia I stopnia (207.2 KB)

❯ Program studiów I stopnia