Biologia, niestacjonarne I stopnia

Studia I stopnia

Biologia to nauka o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska. Studia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta.
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

Biologia to nauka o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska. Studia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem i specjalnością studiów, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta, takich jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych.

Student wyposażony jest w umiejętność pracy w grupie, zrozumienie potrzeby podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru oraz krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych, studenci mogą, w zależności od indywidualnych zainteresowań, sami kształtować swój program nauczania i poszerzać interesujące ich obszary wiedzy a także uczestniczyć w licznych zajęciach  w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Studenci mogą możliwość rozwijania swoich pasji w obrębie licznych sekcji Koła Naukowego Przyrodników i Samorządu Studentów, realizowania części studiów w kraju i za granicą w ramach programu MOST i ERASMUS+ czy uczestniczyć w zajęciach terenowych w różnych regionach kraju.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w:

 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 • monitoringu badań klinicznych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia założenie własnej firmy.
 • ❯ Sylwetka absolwenta

  Absolwent zna i stosuje:

 • podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla biologii,
 • specjalistyczną wiedzę oraz techniki i narzędzia badawcze,
 • zlecone zadania badawcze lub ekspertyzy,
 • język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z nauk biologicznych i pokrewnych.
 • umiejętności językowe w dziedzinie nauk biologicznych i jej dyscyplin zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
 • ❯ Efekty uczenia się

  Biologia, studia I stopniaObowiązujący
  PDF
  Pobierz PDF Biologia, studia I stopnia (182.6 KB)

  ❯ Program studiów I stopnia