Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 61 – 895 Poznań,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: poprzez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych (mgorny@amu.edu.pl),
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów biblioteki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i umowy łączącej Panią/Pana z administratorem w sprawie korzystania z bibliotek Poznańskich instytucji naukowych będących Fundatorami ww. Fundacji, tj.: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Edwarda Raczyńskiego,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • upoważnieni pracownicy biblioteki,
  • upoważnieni pracownicy Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych,
  • fundatorzy Fundacji i ich pracownicy w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartej z Panią / Panem umowy,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa i niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze świadczonych na Państwa rzecz usług,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może ograniczyć zakres świadczonych przez bibliotekę usług.