Korzystanie ze zbiorów

1. Zasady ogólne


  1.1. Biblioteka Wydziału Biologii, zwana dalej biblioteką, wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zatem obowiązują w niej zapisy zarówno regulaminu Biblioteki Wydziału Biologii, jak i regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej.

  1.2. Biblioteka gromadzi zbiory niezbędne do realizacji zadań dydaktycznych, naukowych i popularyzatorskich na Wydziale Biologii. Zbiory te są udostępniane na miejscu oraz drogą wypożyczania indywidualnego.

  1.3. Prawo do pełnego korzystania z zasobów biblioteki mają pracownicy, doktoranci i studenci UAM na podstawie aktualnej karty bibliotecznej ; inne osoby mogą z nich korzystać wyłącznie na miejscu.

  1.4. Prawo dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych mają wyłącznie pracownicy, doktoranci i studenci UAM, którzy posiadają ważną kartę biblioteczną.

  1.5. Studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału Biologii mogą dokonać aktywacji lub przedłużenia ważności konta bibliotecznego:

  • zdalnie - za pomocą usługi elektronicznej na koncie bibliotecznym,
  • na miejscu - w Wypożyczalni Biblioteki Uniwersyteckiej.

  1.6. Księgozbiór udostępnia się na zasadzie samoobsługi i wolnego dostępu do książek i czasopism zgromadzonych na półkach.


2. Zasady wypożyczania książek:


  2.1. Okres wypożyczenia podstawowych podręczników oznakowanych „DO WYPOŻYCZENIA” wynosi:

  • dla nauczycieli akademickich, opisanych w systemie bibliotecznym jako „pracownicy naukowi” Wydziału Biologii - 365 dni,
  • dla pozostałych uprawnionych osób - 150 dni.

  2.2. Okres wypożyczenia monografii, książek popularno-naukowych i innych książek oznakowanych „DO WYPOŻYCZENIA” wynosi 30 dni.

  2.3. Książki bez powyższego oznaczenia oraz czasopisma są dostępne tylko na miejscu.

  2.4. Okres wypożyczenia książek może zostać przedłużony dwukrotnie, najwcześniej - na 7 dni przed terminem zwrotu i pod warunkiem braku rezerwacji przez innych czytelników:

  • dla książek wypożyczanych na 150 dni - o kolejne 30 dni;
  • dla książek wypożyczanych na 30 dni - o kolejne 7 dni.

  2.5. Czytelnikom przysługuje prawo do wypożyczenia książek w następującej liczbie:

  • nauczyciele akademiccy Wydziału Biologii - do 50 egz.,
  • studenci, doktoranci i inni pracownicy Wydziału Biologii - do 10 egz.,
  • inne osoby uprawnione - do 3 egz.

  2.6. Po zarejestrowaniu wypożyczonych lub zwróconych materiałów bibliotecznych czytelnik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu swojego konta i zgłoszenia ewentualnych uwag przed opuszczeniem biblioteki.

  2.7. Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu książek w terminie, a zakłócenia w ewentualnym dostarczaniu przypomnień przez Bibliotekę Uniwersytecką nie zwalniają go z kar za przetrzymywanie wypożyczonych pozycji.

  2.8. Studenci, doktoranci i pracownicy są zobowiązani do rozliczenia Karty Obiegowej w przypadku przerwania lub zakończenia studiów lub pracy na UAM.


3. Opłaty, sankcje i kary finansowe:


  3.1. Opłata za aktywację karty bibliotecznej na dany rok akademicki wynosi 12 zł.

  3.2. Opłata za zagubienie klucza do szafki depozytowej wynosi 50 zł.

  3.3. W przypadku przetrzymania zniszczenia, zagubienia lub odmowy zwrotu wypożyczonych materiałów, a także nieprzestrzegania regulaminu, wobec użytkowników biblioteki będą stosowane regulaminowe sankcje:

  • naliczanie kary za przekroczenie terminu zwrotu (30 groszy za 1 egzemplarz, za 1 dzień),
  • konieczność zwrotu egzemplarza tego samego lub nowszego wydania, albo zakupu wskazanych przez bibliotekę książek, czasopism itp. o ekwiwalentnej wartości,
  • zawieszenie w prawach czytelniczych do czasu uregulowania zobowiązań,
  • pozbawienie praw czytelniczych.


4. Zasady porządkowe:


  4.1. Czytelnicy są zobowiązani do:

  • pozostawiania, niezwłocznie po wejściu do biblioteki, legitymacji studenckiej lub innego dowodu tożsamości u bibliotekarza dyżurnego w wypożyczalni,
  • pozostawiania okryć wierzchnich w szatni oraz bagaży w bibliotecznych szafkach depozytowych, do których klucze odbiera się u bibliotekarza dyżurnego,
  • zachowania ciszy i nie prowadzenia rozmów przez telefony komórkowe,
  • respektowania zakazu wnoszenia oraz spożywania napojów i posiłków,
  • uzyskania zgody dyżurnego bibliotekarza na wnoszenie i użytkowanie laptopów, skanerów itp. urządzeń oraz na wynoszenie materiałów bibliotecznych poza bibliotekę.

  4.2. Uprawnień wynikających z posiadania konta bibliotecznego i karty bibliotecznej nie odstępuje się osobom trzecim.

  4.3. Korzystanie z Internetu na terenie biblioteki jest dozwolone tylko w celach naukowych i edukacyjnych.

  4.4. Zabrania się wykorzystywania komputerów w celach: zarobkowych, mogących spowodować naruszenie praw autorskich, tworzenia, wyszukiwania, prezentowania materiałów o treści obrażającej odczucia innych osób, instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania komputerów.


5. Przepisy końcowe:


  5.1. Kierownik biblioteki może odstąpić od regulaminu jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach.

  5.2. Wątpliwości w interpretacji zapisów niniejszego regulaminu rozstrzyga Dziekan Wydziału Biologii.


Dziekan Wydziału Biologii|
Prof. UAM dr hab. Beata Messyasz