Biologia

Studia II stopnia

Wydział Biologii UAM jest jednym z najlepszych miejsc w Polsce, gdzie możesz studiować kierunek Biologia. Wykłady i zajęcia praktyczne zapoznają Cię także z biologią, bioróżnorodnością, genetyką, fizjologią zwierząt i bioinformatyką. Pomoże Ci to rozwinąć wszechstronną wiedzę i umiejętności.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

    Biologia to pasjonująca nauka o tym, jak funkcjonują systemy żywe: w jaki sposób rośliny wytwarzają w procesie fotosyntezy niemal każdy kęs jadalnego pożywienia. W jaki sposób mikroorganizmy rozmnażają się i nabywają odporność na antybiotyki, jak wywołują choroby i jak wpływają na nasze życie. Jest to nauka o rozwoju zwierząt od poczęcia, poprzez dojrzewanie, rozmnażanie, starzenie się, aż do śmierci, a także nauka o wielkiej różnorodności żywych istot na Ziemi i o tym, jak oddziałują one na siebie nawzajem i na społeczność ludzką. Biologia mówi nam, kim jesteśmy w tym ogromnym, żywym świecie. Mówi nam, skąd pochodzimy i dokąd możemy zmierzać jako gatunek.

    Wybierając kierunek Biologia możesz studiować w systemie modułowym, który zachęca do podejścia interdyscyplinarnego. System przedmiotów obowiązkowych i do wyboru na drugim i trzecim roku umożliwi Ci studiowanie zarówno przedmiotów ogólnych, jak i specjalizowanie się w aspektach dotyczących zwierząt, roślin, komórek lub ekologii. W czasie studiów będziesz miał możliwość pracy w grupach jak i prowadzenia samodzielnych projektów badawczych oraz udziału w programie praktyk zawodowych. Ponadto już na I roku możesz uczestniczyć w tutoringu czyli indywidualnej formie kształcenia, nakierowanej na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy - rozwój studenta.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Jest przygotowany do samodzielnej pracy w instytucjach naukowowo-badawczych lub kontrolnych, laboratoriach diagnostycznych i medycznych w zakresie podstawowej analityki z wykorzystaniem materiału biologicznego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach badawczych przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, placówkach ochrony środowiska lub jednostkach administracji na stanowiskach wymagających przygotowania biologicznego.

❯ Sylwetka absolwenta

Absolwent wykazuje się pogłębioną wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów występujących na wszystkich poziomach organizacji Życia. Dysponuje kompetencjami opartymi na: dynamicznym rozwoju nauk biologicznych, swoistym zestawie podejść metodologicznych i technik badawczych; empirycznym charakterze procesu poznawczego wiodącego od hipotezy, poprzez obserwację lub doświadczenie, a na interpretacji wyników i weryfikacji hipotezy kończąc; konieczności biegłego posługiwania się terminologią naukową, także w języku angielskim. Absolwent wykazuje się znajomością zagadnień związanych z wielorakimi zastosowaniami nauk biologicznych w życiu społeczno-gospodarczym w biotechnologii, ochronie przyrody i badaniach biomedycznych. Absolwent potrafi formułować i

rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach. Komunikuje się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym współdziała w ramach prac zespołowych i podejmuje wiodącą rolę w zespołach. Uczestniczy w rozwiązywaniu aktualnych problemów, takich jak globalne zmiany klimatu czy epidemie chorób człowieka i roślin. Wykazuje się znajomością podstaw przedsiębiorczości. Absolwent posiada także zaawansowane kompetencje w jednej z następujących specjalności: biologia molekularna, biologia komórki i organizmu, biologia człowieka, biologia populacji, biologia ewolucyjna lub ekologia krajobrazu.

❯ Efekty uczenia się

Biologia, studia II stopnia od roku 2019/20Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia, studia II stopnia od roku 2019/20 (444.6 KB)

❯ Program studiów II stopnia