Obowiązki Dziekanów

Dziekan – prof. UAM dr hab. Beata Messyasz

 • opracowanie strategii rozwoju dyscypliny naukowej, zgodnej ze strategią rozwoju szkoły dziedzinowej i Uniwersytetu;
 • kształtowanie polityki ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach danej dyscypliny naukowej, we współpracy z radą naukową dyscypliny;
 • współpraca z prorektorem kierującym szkołą doktorską w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów;
 • organizowanie pracy rady naukowej dyscypliny, jeżeli została utworzona w ramach wydziału;
 • przygotowanie planu wstępnego oraz planu finansowego wydziału;
 • dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora;
 • wspieranie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe;
 • wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki;
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
 • zapewnianie funkcjonowania na wydziale infrastruktury oraz systemu biblioteczno-informacyjnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wydziału;
 • obsadzanie kadry poszczególnych przedmiotów oraz ustalanie harmonogramu zajęć dydaktycznych wydziału, po uzyskaniu opinii rady programowej kierunku studiów;
 • nadzorowanie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu;
 • składanie wniosków w sprawie zatrudnienia, nagradzania oraz udzielania urlopów;
 • wnioskowanie o powołanie na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych wydziału;
 • składanie rektorowi corocznego sprawozdania z działalności wydziału;
 • informowanie rady naukowej dyscypliny o pracach rad programowych właściwych kierunków studiów;
 • wskazywanie kierunków studiów, które mogą tworzyć grupę kierunków studiów.

Dziekan jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału.

Prodziekan ds. studenckich – prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska

 • stacjonarne i niestacjonarne kierunki studiów prowadzone na Wydziale;
 • kierowanie radą programową grupy kierunków studiów;
 • sprawy socjalne studentów;
 • reprezentowanie Wydziału w radzie ds. kształcenia Szkoły Nauk Przyrodniczych;
 • międzynarodowa współpraca dydaktyczna na poziomie Wydziału (w porozumieniu z prodziekanem ds. nauki, odpowiedzialnym za rozwój międzynarodowej współpracy naukowej);
 • współpraca z samorządem studenckim, Kołem Naukowym Przyrodników i organizacjami studenckimi;
 • nadzór nad wymianą międzynarodową i krajową studentów;
 • przygotowywanie materiałów do ocen akredytacyjnych;
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym związana z programami kształcenia, programami stażowymi/praktykami, oraz w celu pozyskania środków finansowych na rozwój kształcenia;
 • promocja osiągnięć dydaktycznych Wydziału.

Prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej – prof. dr hab. Jakub Kosicki

 • rozwój dyscypliny nauki biologiczne;
 • wypracowanie mechanizmów ewaluacji osiągnięć naukowych w dyscyplinie, we współpracy z radą naukową dyscypliny
 • międzynarodowa współpraca naukowa na poziomie Wydziału (w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich, odpowiedzialnym za rozwój międzynarodowej współpracy dydaktycznej);
 • sprawy kształcenia – udział studentów w badaniach naukowych;
 • kierowanie radą programową grupy kierunków studiów;
 • promocja osiągnięć naukowych Wydziału;
 • nadzór nad postępowaniami w sprawie nadawania stopni naukowych doktora w dyscyplinie nauki biologiczne;
 • przygotowywanie materiałów do sprawozdań Wydziału;
 • przygotowywanie materiałów do ocen akredytacyjnych w zakresie spraw doktoranckich oraz badań naukowych;
 • przygotowywanie wniosków aparaturowych oraz rozwojowo-inwestycyjnych we współpracy z prodziekanem ds. rozwoju.

Prodziekan ds. rozwoju – dr hab. Marek Żywicki

 • współpraca z dziekanem w zakresie przygotowania planu finansowego Wydziału oraz nadzoru nad wydatkowaniem środków finansowych Wydziału;
 • sprawy kształcenia – studia podyplomowe, kursy dokształcające;
 • kierowanie radą programową grupy kierunków studiów;
 • zakup i utrzymanie aparatury naukowej i dydaktycznej oraz innego wyposażenia Wydziału;
 • współpraca Wydziału z jednostkami administracji państwowej, samorządowej oraz gospodarką w zakresie wykorzystania potencjału naukowego i dydaktycznego Wydziału;
 • przygotowywanie materiałów do ocen akredytacyjnych w zakresie studiów podyplomowych;
 • przygotowywanie wniosków aparaturowych oraz rozwojowo-inwestycyjnych we współpracy z prodziekanem ds. nauki i współpracy międzynarodowej;
 • nadzór nad sprawami BHP.