Ochrona środowiska

Studia I stopnia

Współczesna ochrona środowiska to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki z praktyką zarządzania środowiskiem. Studiując na kierunku Ochrona środowiska będziesz spotykać się ze specjalistami z ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

  Współczesna ochrona środowiska to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki z praktyką zarządzania środowiskiem. Studiując na kierunku Ochrona środowiska, uznanym za najlepszy kierunek studiów w Polsce w rankingu Perspektywy 2021, studenci mają kontakt ze specjalistami z zakresu ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Poznają najnowsze metody ochrony i kształtowania środowiska oraz uczą się korzystania z geograficznych systemów informacyjnych. Po zrealizowaniu i napisaniu pracy licencjackiej, uzyskują tytuł licencjata ochrony środowiska.

  W trakcie studiów, studenci biorą udział w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych oraz wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych.

  Jako nasz student będziesz mógł brać udział w specjalistycznych zajęciach terenowych, projektach badawczych, wyprawach naukowych krajowych i zagranicznych.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

  Absolwent rozumie i potrafi:

 • wykorzystywać podstawowe zagadnienia taksonomiczne, ekologiczne i biogeograficzne;
 • stosować akty prawne i przepisy odnoszące się do ochrony przyrody i środowiska, planowania przestrzennego, użytkowania i zarządzania zasobami przyrody;
 • wykonać proste eksperymenty biologiczne i fizyczno-chemiczne, wykorzystując podstawowe techniki analityczne;
 • prowadzić obserwacje i zbierać najważniejsze dane środowiskowe, stosując podstawowe metody i techniki badań terenowych;
 • wykorzystać metody statystyczne oraz techniki informatyczne do opisu zjawisk przyrodniczych i analizy danych z zakresu ochrony środowiska.

❯ Sylwetka absolwenta

  Po zakończeniu studiów absolwent może podjąć pracę przede wszystkim:

 • w administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych,
 • w instytucjach ochrony środowiska,
 • prywatnych firmach konsultingowych, firmach eksperckich;
 • laboratoriach specjalistycznych, analitycznych, diagnostyki molekularnej, kryminalistycznych;
 • przedsiębiorstwach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych.

❯ Efekty uczenia się

Ochrona środowiska, studia I stopnia od r. 2022/23Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ochrona środowiska, studia I stopnia od r. 2022/23 (848.4 KB)
Ochrona środowiska, studia I stopnia do r. 2021/22Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ochrona środowiska, studia I stopnia do r. 2021/22 (692.3 KB)

❯ Program studiów I stopnia