Biologia i zdrowie człowieka

Studia I stopnia

Kształcimy specjalistów gotowych do działania na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia człowieka oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

  Biologia i zdrowie człowieka to kierunek dla osób, które chciałyby poznać i stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka, jak również zainteresowanych służeniem swoją wiedzą i umiejętnościami drugiemu człowiekowi, tak by wspierać go w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia. Koncepcja studiów powstała z myślą o przygotowaniu specjalistów gotowych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka. Program stworzono we współpracy z pracodawcami a absolwenci uzyskują legitymację instruktora aquaterapii lub rekreacji ruchowej.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Może podejmować pracę:

 • w instytucjach administracji publicznej (instytucjach i jednostkach rządowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się problematyką zdrowia publicznego),
 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, niemedycznych ośrodkach świadczących usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne,
 • osiedlowych/gminnych klubach seniora, ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do seniorów,
 • hospicjach,
 • poradniach z zakresu zdrowego stylu życia, poradniach dietetycznych i gabinetach odnowy biologicznej,
 • w instytucjach zajmujących się oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka,
 • laboratoriach badawczych, biomedycznych, kontrolnych, analitycznych i diagnostycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu ergonomii, zdalnej opieki i diagnostyki stanu zdrowia – telemedycyny,
 • placówkach oświatowych.

Absolwent posiada profesjonalne umiejętności przydatne w dwóch obszarach: zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego. W programie studiów obok treści biologicznych i dotyczących zdrowia uwzględnione są treści z innych dziedzin, które umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności uniwersalnych cenionych na rynku pracy. Do współtworzenia kierunku i prowadzenia zajęć zostali zaproszeni pracodawcy reprezentujący branże umożliwiające kształcenie absolwentów o unikatowych kompetencjach.

❯ Sylwetka absolwenta

Absolwent jest specjalistą o wysokich kwalifikacjach, przygotowanym do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka. Wykazuje się wiedzą o prawidłowościach rozwoju biologicznego człowieka z uwzględnieniem jego podłoża genetycznego, fizjologicznego i psychicznego, oraz wiedzą o środowiskowych uwarunkowania zdrowia ludzi. Posługuje się nowoczesnymi metodami oceny stanu biologicznego człowieka na każdym etapie rozwoju osobniczego, oraz komunikuje się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii.

Dzięki nabytej wiedzy, umiejętnościom specjalistycznym i kompetencjom społecznym podejmuje działalność w zakresie: obsługi biologicznych i medycznych baz danych, poradnictwa dotyczącego zdrowego stylu życia i postępowania z osobami starszymi, świadczenia usług pielęgnacyjnych i terapeutycznych (niemedycznych), oceny warunków pracy pod względem ich wpływu na zdrowie człowieka, a także oceny czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka. Absolwent potrafi interpretować dane genetyczne, fizjologiczne, biochemiczne oraz inne wyniki badań stanu organizmu i udzielić zindywidualizowanej informacji o kondycji biologicznej organizmu wspomagającej ewentualną decyzję diagnostyczną oraz wskazującą kierunek zmian mających na celu poprawę jakości życia danej osoby.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia w uczelniach krajowych i zagranicznych.

❯ Efekty uczenia się

Biologia i zdrowie człowieka, studia I stopnia od roku 2022/23Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia i zdrowie człowieka, studia I stopnia od roku 2022/23 (504.7 KB)
Biologia i zdrowie człowieka, studia I stopnia, od roku 2020/21 i 2021/22Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia i zdrowie człowieka, studia I stopnia, od roku 2020/21 i 2021/22 (847.7 KB)

❯ Program studiów I stopnia