Biologia

Studia I stopnia

Biologia to ekscytująca i szybko rozwijająca się dziedzina nauki, która ma ogromne znaczenie w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak choroby i ubóstwo, utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu.

Profil ogólnoakademickiProfil praktyczny (ostatni nabór 2020/21)

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: licencjat
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

Biologia to ekscytująca i szybko rozwijająca się dyscyplina nauki, która ma ogromne znaczenie w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak choroby i ubóstwo, utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu. W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój biologii molekularnej, biologii komórki i organizmu, biologii ewolucyjnej i ekologii. Dodatkowo procesy biologiczne stanowią podstawę wielu dziedzin i technologii przemysłowych jak pozyskiwanie biogazu i biopaliw, odzyskiwanie metali z hałd czy bioremediacja zanieczyszczonych terenów.

System przedmiotów obowiązkowych i do wyboru na drugim i trzecim roku umożliwi Ci studiowanie zarówno przedmiotów ogólnych, jak i w ramach wybranej ścieżki kształcenia. W czasie studiów będziesz miał możliwość pracy w grupach jak i prowadzenia samodzielnych projektów badawczych oraz udziału w programie praktyk zawodowych. Ponadto już na I roku możesz uczestniczyć w tutoringu czyli indywidualnej formie kształcenia, nakierowanej na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy - rozwój studenta.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • instytucjach naukowowo-badawczych lub kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych w placówkach medycznych i weterynaryjnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • laboratoriach badawczych przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i rolniczego,
 • w muzeach przyrodniczych, parkach narodowych i innych instytucjach i organizacjach pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
 • w ośrodkach hodowli zwierząt i roślin,
 • firmach ogrodniczych, szkółkach, laboratoriach kultur tkankowych,
 • ogrodach botanicznych i zoologicznych
 • urzędach i instytucjach samorządu terytorialnego, administracji państwowej wykazujących zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu biologii środowiska,
 • jednostkach wykonujących raporty i ekspertyzy biologiczne na zlecenie administracji państwowej, samorządowej,
 • wydawnictwach naukowych, popularno-naukowych i edukacyjnych.

Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku biologia, ale także innych, różnie sprofilowanych studiów na poziomie magisterskim, szczególnie tych, gdzie wymagana jest wszechstronna wiedza z zakresu nauk o życiu.

❯ Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku biologia ma wiedzę i umiejętności umiejscowione w dziedzinie nauk przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne. Absolwent wykazuje się znajomością zjawisk i procesów występujących na wszystkich poziomach organizacji życia. Potrafi spojrzeć na zagadnienia biologiczne dysponując znajomością fundamentów nauk przyrodniczych, opisywanych przez nauki ścisłe. Dysponuje kompetencjami związanymi z dynamicznym rozwojem nauk biologicznych, a w szczególności badań podstawowych w zakresie współczesnej biologii.

Wykorzystuje wyróżniony, swoisty zestaw podejść metodologicznych i technik badawczych. Prowadzi badania naukowe w oparciu o ściśle empiryczny charakter procesu poznawczego wiodącego od sformułowania hipotezy, poprzez obserwację lub doświadczenie, a na interpretacji wyników i weryfikacji hipotezy kończąc. Dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną pozwalającą na analizowanie, opisywanie i wyjaśnianie zjawisk przyrodniczych.

Absolwent potrafi zaprojektować i wykonać eksperyment laboratoryjny lub terenowy oraz sprawnie posługiwać się aparaturą badawczą. Posługuje się biegle swoistą terminologią naukową, także w języku angielskim. Absolwent kierunku biologia posiada znajomość zagadnień związanych z wielorakimi zastosowaniami tej dyscypliny w życiu społeczno-gospodarczym, przede wszystkim w takich dziedzinach jak biotechnologia i ochrona przyrody, ale również mocno związanych z obszarem badań biomedycznych.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 7 ERK w uczelniach krajowych i zagranicznych.

❯ Efekty uczenia się

Biologia, studia I stopnia od roku 2022/23Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia, studia I stopnia od roku 2022/23 (182.6 KB)
Biologia, studia I stopnia od roku 2019/20Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia, studia I stopnia od roku 2019/20 (458.1 KB)

❯ Program studiów I stopnia