Biologia

Studia II stopnia

Wydział Biologii UAM jest jednym z najlepszych miejsc w Polsce, gdzie możesz studiować kierunek biologia. Wykłady i zajęcia praktyczne pomogą Ci rozwinąć wszechstronną wiedzę i umiejętności. Studenci biologii uczestniczą również w badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

  Biologia to ekscytująca i szybko rozwijająca się dyscyplina nauki, która ma ogromne znaczenie w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak choroby i ubóstwo, utrata różnorodności biologicznej i zmiany klimatu. W ostatnich latach nastąpił ogromny rozwój biologii molekularnej, biologii komórki i organizmu, biologii ewolucyjnej i ekologii. Dodatkowo procesy biologiczne stanowią podstawę wielu dziedzin i technologii przemysłowych jak pozyskiwanie biogazu i biopaliw, odzyskiwanie metali z hałd czy bioremediacja zanieczyszczonych terenów.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Jest przygotowany do podjęcia pracy w:

 • instytucjach naukowowo-badawczych lub kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych w placówkach medycznych i weterynaryjnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • laboratoriach badawczych przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego i rolniczego,
 • w muzeach przyrodniczych, parkach narodowych i innych instytucjach i organizacjach pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej,
 • w ośrodkach hodowli zwierząt i roślin,
 • firmach ogrodniczych, szkółkach, laboratoriach kultur tkankowych,
 • ogrodach botanicznych i zoologicznych
 • urzędach i instytucjach samorządu terytorialnego, administracji państwowej wykazujących zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu biologii środowiska,
 • jednostkach wykonujących raporty i ekspertyzy biologiczne na zlecenie administracji państwowej, samorządowej,
 • wydawnictwach naukowych, popularno-naukowych i edukacyjnych.

Absolwent jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej.

❯ Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia wykazuje się pogłębioną wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów występujących na wszystkich poziomach organizacji życia. Dysponuje kompetencjami opartymi na: dynamicznym rozwoju nauk biologicznych, swoistym zestawie podejść metodologicznych i technik badawczych; empirycznym charakterze procesu poznawczego wiodącego od hipotezy, poprzez obserwację lub doświadczenie, a na interpretacji wyników i weryfikacji hipotezy kończąc; konieczności biegłego posługiwania się terminologią naukową, także w języku obcym.

Absolwent wykazuje się znajomością zagadnień związanych z wielorakimi zastosowaniami nauk biologicznych w życiu społeczno-gospodarczym w biotechnologii, ochronie przyrody i badaniach biomedycznych. Absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach. Komunikuje się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w tym współdziała w ramach prac zespołowych i podejmuje wiodącą rolę w zespołach.

Uczestniczy w rozwiązywaniu aktualnych problemów, takich jak globalne zmiany klimatu czy epidemie chorób człowieka i roślin. Wykazuje się znajomością podstaw przedsiębiorczości.

❯ Efekty uczenia się

Biologia, studia II stopnia od roku 2024/25Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia, studia II stopnia od roku 2024/25 (35.6 KB)
Biologia, studia II stopnia od roku 2019/20Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia, studia II stopnia od roku 2019/20 (444.6 KB)

❯ Program studiów II stopnia