Neurobiologia

Studia II stopnia

Neurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się aktualnie dziedzin nauki o charakterze interdyscyplinarnym. Obiektem jej zainteresowania jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności, w szczególności poznanie zasad i mechanizmów funkcjonowania ludzkiego mózgu.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

    Neurobiologia jest jedną z najszybciej rozwijających się aktualnie nauk. Obiektem jej zainteresowania jest układ nerwowy i wszelkie przejawy jego aktywności. Choć obecnie umiejscawia się ją na styku wielu obszarów nauki, to jej rzeczywiste korzenie wywodzą się z pogranicza trzech obszarów: nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także nauk weterynaryjnych. Zakres kształcenia jest uwarunkowany działalnością naukowo-badawczą czterech jednostek prowadzących kierunek: Wydziału Biologii UAM, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego i Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej wymagającej znajomości funkcjonowania układu nerwowego. Zdobyta wiedza, nabyte umiejętności i kompetencje społeczne umożliwiają podjęcie pracy naukowo-badawczej i specjalistycznej:

  • w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych,
  • laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych,
  • placówkach weterynaryjnych,
  • firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym, biotechnologicznym i innym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia w szkole doktorskiej o profilu przyrodniczym zarówno w kraju jak i za granicą oraz zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 ERK.

❯ Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Neurobiologia ma specjalistyczną wiedzę z zakresu neurobiologii obejmującą wiadomości o strukturze i działaniu mózgu i innych elementów układu nerwowego różnych grup zwierząt oraz człowieka. Dysponuje wiedzą, która umożliwia mu analizowanie funkcjonowania układu nerwowego w różnych aspektach: od molekularnego i komórkowego poprzez systemowy i poznawczy, a na behawioralnym kończąc. Wykazuje się znajomością molekularnych i komórkowych mechanizmów prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania wiedzy w terapii eksperymentalnej.

Absolwent umie zaplanować użycie i zastosować zaawansowane metody i techniki, w tym zwierzęce organizmy modelowe, dzięki którym może zrealizować własny projekt badawczy. Wnikliwie analizuje i interpretuje wyniki badań własnych, jak również opisanych w publikacjach naukowych, w tym anglojęzycznych, związanych z różnymi obszarami neurobiologii. Prezentuje wyniki badań i krytycznie o nich dyskutuje. Wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań prowadzących do rozwiązania postawionych przed nim problemów badawczych.

❯ Efekty uczenia się

Neurobiologia, studia II stopniaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Neurobiologia, studia II stopnia (485.4 KB)

❯ Program studiów II stopnia