Biologia i zdrowie człowieka

Studia II stopnia

Kształcimy specjalistów gotowych do działania na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia człowieka oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

    Biologia i zdrowie człowieka to kierunek dla osób, które chciałyby poznać i stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka, jak również zainteresowanych służeniem swoją wiedzą i umiejętnościami drugiemu człowiekowi, tak by wspierać go w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia. Koncepcja studiów powstała z myślą o przygotowaniu specjalistów gotowych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka. Program stworzono we współpracy z pracodawcami a absolwenci uzyskują legitymację instruktora aquaterapii lub rekreacji ruchowej.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Jest przygotowany do podjęcia pracy:

  • w zespołach badawczych i działalności w zakresie: wykonywania testów diagnostycznych na materiale ludzkim,
  • pozyskiwania, analizowania i interpretowania danych genomicznych i biomedycznych,
  • tworzenia biomedycznych baz danych,
  • przygotowywania projektów badawczych i raportów dotyczących zdrowia człowieka z uwzględnieniem czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu.

Absolwent ma ukształtowane nawyki ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, szczególnie w zakresie dyscypliny naukowej - nauki biologiczne, jak również o profilu biomedycznym, zarówno w kraju jak i za granicą oraz zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 PRK .

❯ Sylwetka absolwenta

Absolwent jest specjalistą o wysokich kwalifikacjach, dysponującym wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi analizę i interpretację danych biomedycznych oraz udzielanie informacji o kondycji zdrowotnej, wspomagającej decyzję diagnostyczną.

Absolwent posługuje się nowoczesnymi metodami biologii molekularnej i bioinformatyki oraz narzędziami wykorzystywanymi w laboratoriach analityczno-badawczych i w badaniach biomedycznych. Dzięki uzyskanej wiedzy, specjalistycznym umiejętnościom i kompetencjom społecznym absolwent podejmuje pracę w zespołach badawczych i prowadzi działalność w zakresie:

  • wykonywania testów diagnostycznych na materiale ludzkim;
  • pozyskiwania, analizowania i interpretowania danych genomicznych i biomedycznych,
  • tworzenia biomedycznych baz danych,
  • przygotowywania projektów badawczych i raportów dotyczących zdrowia człowieka z uwzględnieniem czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu.

Absolwent kierunku Biologia i zdrowie człowieka podejmując pracę zawodową może wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów, z których znaczna część związana jest z specjalnością zawodową, a pozostałe dotyczą szeroko rozumianego profesjonalnego warsztatu pracy. Absolwent wykazuje się kompetencjami miękkimi, niezbędnymi do budowania osobistej przewagi konkurencyjnej na rynku pracy oraz osiągania sukcesów zawodowych. Pracuje zarówno indywidualnie, jak i w grupie, wykorzystuje swoje kompetencje liderskie. Jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej na uczelniach krajowych i zagranicznych.

❯ Efekty uczenia się

Biologia i zdrowie człowieka, studia II stopnia od 2022/23Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia i zdrowie człowieka, studia II stopnia od 2022/23 (496.7 KB)
Biologia i zdrowie człowieka, studia II stopnia od 2021/22Obowiązujący
PDF
Pobierz PDF Biologia i zdrowie człowieka, studia II stopnia od 2021/22 (496.9 KB)

❯ Program studiów II stopnia