Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Studia II stopnia

To jedyne studia magisterskie w Polsce, które przygotują Cię do praktycznego wykorzystywania wiedzy o przyrodzie i ochronie jednych z najważniejszych ekosystemów świata – LASÓW. Poznasz nowoczesne narzędzia i techniki badania ekosystemów, siedlisk przyrodniczych oraz biologii roślin i zwierząt.
Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 2 lata
Język zajęć: polski
Tytuł zawodowy: magister
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

❯ Opis kierunku

Program studiów skoncentrowany jest na praktycznych aspektach wiedzy o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i metodach ochrony, zwłaszcza w odniesieniu do ekosystemów leśnych. Dlaczego te umiejętności są ważne? Po pierwsze pozwolą Ci zrozumieć dynamikę ekosystemów a po drugie wdrażać skuteczną strategię ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych Natura 2000, opartą na regułach działalności produkcyjnej i na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Będziesz potrafił prowadzić monitoring przyrodniczy i poznasz specyfikę zarządzania oraz gospodarowania lasami, szczególnie w zakresie umożliwiającym przygotowanie i realizację planów zadań ochronnych. Poznasz systemy i organizację ochrony przyrody w kraju i Europie. Będziesz potrafił korzystać z różnych źródeł informacji o środowisku związanych z gospodarowaniem w lasach. Zdobędziesz umiejętności prowadzenia warsztatów przyrodniczych dla dzieci i dorosłych oraz przygotowania atrakcyjnych materiałów dydaktycznych i informacyjnych.

❯ Kwalifikacje i tytuły zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent uzyska unikalny w skali kraju tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.

Gwarantujemy, że absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy w:

  • jednostkach administracyjnych lasów państwowych,
  • instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody,
  • jednostkach wykonujących działania ochronne,
  • stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych.

❯ Sylwetka absolwenta

Program tych studiów uzyskał rekomendację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Ten nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów pracujących w jednostkach regionalnych i europejskich zajmujących się ochroną przyrody i edukacją. Uczyć Cię będą naukowcy z dwóch poznańskich uczelni – Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego. To połączenie wiedzy i pasji wykładowców naszych uczelni wyposaży Ciebie w narzędzia, technologie i metody badań dające dużą gwarancję na osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.

❯ Efekty uczenia się

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna, studia II stopniaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna, studia II stopnia (691.1 KB)

❯ Program studiów II stopnia